COBO

Manchon hexagonal.
Manchon hexagonal.
Référence Description Stock*
COBO-08 Manchon hexagonal M8 x 30 mm
COBO-10 Manchon hexagonal M10 x 30 mm

* Stock standard